Φόρτωση / Loading...
στις
Αναζήτηση
Σημαντικές πληροφορίες

Η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για μία αμαξοστοιχία σταματά στα 10 λεπτά πριν την αναχώρησή της από τον σταθμό επιβίβασής σας.

Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό δικτυακό ιστοτόπο της HELLENIC TRAIN Α.Ε. Το δικαίωμα αυτό δεν έχει εκχωρηθεί από την HELLENIC TRAIN Α.Ε. σε άλλο φορέα ή εταιρεία. Εφιστάται η προσοχή των επιβατών ότι η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από άλλον δικτυακό ιστοτόπο, εκτός της HELLENIC TRAIN Α.Ε., θα γίνεται με δική τους ευθύνη και δεν θα αναγνωρίζεται από την HELLENIC TRAIN Α.Ε. σε περίπτωση προβλημάτων οιαδήποτε ευθύνη της.
Important information

The ability to issue e-tickets for a specific train stops 10 minutes before that train passes from your boarding station.

The sale of online tickets for our trains is permitted only through any website that belongs to HELLENIC TRAIN S.A. This right has not been given by HELLENIC TRAIN S.A. to any 3rd parties. We bring to your attention that if you buy such tickets from a vendor other than HELLENIC TRAIN S.A., you do so at your own risk and HELLENIC TRAIN S.A. does not recognise any responsibilities in the case of problems arising by that purchase.
Μετάβαση
Επιστροφή
×
×

# Ώρα Καθυστ Σταθμός
κατεβάστε τους όρους σε PDF download the terms in PDF
Οι όροι μεταφοράς φορτώνονται. Αν δεν φορτωθούν, παρακαλώ πιέστε εδώ The terms of service are loading. If they fail to load, please press here
Δυνατότητες πληρωμής

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Όνομα
  Τηλέφωνο *
  Email *
  Στοιχεία χρέωσης
  Χώρα *
  Ταχ. Κώδικας *
  Πόλη *
  Διεύθυνση *
  *
  *
  *
  (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

  Η χορήγηση εκπτωτικού κουπονιού, μέσω της ιστοσελίδας της Hellenic Train, αφορά μόνο εισιτήρια ηλεκτρονικής έκδοσης (web & mobile) και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Βασικούς Όρους Μεταφοράς.

  The discount voucher, for train delay, is given via Hellenic Train official website, only for tickets purchased online (web & mobile) according to the valid Basic Terms of Transportation.

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

   *

  Επεξεργασία προφίλ
  *
  *
  *
  *
  Ακύρωση αλλαγών
  Ενημέρωση προφίλ  Επεξεργασία προφίλ
  *
  *
  *
  *

  Ακύρωση αλλαγών
  Ενημέρωση προφίλ
  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΜΕΛΟΥΣ HELLENIC TRAIN»
  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Η HELLENIC TRAIN Α.Ε., Σιδηροδρομική Εταιρεία Επιβατών και Φορτίου, Ανώνυμη Εταιρεία συνεστημένη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμός 1-3, έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα «ΜΕΛΟΥΣ HELLENIC TRAIN» εφεξής πρόγραμμα.

  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλους τους επιβάτες οι οποίοι προβαίνουν σε ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου αρχικά μη αποκλειομένων και άλλων τρόπων αγοράς εισιτηρίου στο μέλλον.

  Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

  2. ΣΚΟΠΟΣ

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε επιβάτης (εφεξής «μέλος») να απολαμβάνει εξατομικευμένων υπηρεσιών της HELLENIC TRAIN όπως ταξιδιωτικές πληροφορίες, ενημέρωση, προσφορές και άλλες υπηρεσίες στη διακριτική ευχέρεια της HELLENIC TRAIN.

  3. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
  3.1. Όροι συμμετοχής

  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο.

  3.2. Διαδικασία εγγραφής μέλους στο πρόγραμμα

  Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας tickets.hellenictrain.gr και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του.

  Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ’ όψιν.

  Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων μέλους, η HELLENIC TRAIN δύναται να προβεί σε ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων και διαγραφή του από το πρόγραμμα. Η HELLENIC TRAIN δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των μελών ή τη με έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας από τα μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων. Τα μέλη φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση των ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

  Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της HELLENIC TRAIN Α.Ε. να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο μέλος.

  3.3. Καταγγελία της συμμετοχής στο πρόγραμμα

  Το μέλος μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην HELLENIC TRAIN Α.Ε. ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του.

  Η επιβεβαίωση διαγραφής μέλους θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ για τη διαγραφή η HELLENIC TRAIN ακολουθεί την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών δεδομένων αναρτημένης στον ιστότοπό της https://www.hellenictrain.gr/sites/default/files/2022-06/HELLENIC%20TRAIN-DATA%20PRIVACY%20POLICY-EL-2022_jul%2022.pdf.

  Η συμμετοχή του μέλους θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την καταγγελία της συμμετοχής η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης, οι δε τυχόν συλλεχθέντες, από το μέλος, πόντοι από οποιοδήποτε ενεργό ή προγενέστερο πρόγραμμα πιστότητας (Loyalty program) ακυρώνονται.

  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.

  3.4. Αποκλεισμός μέλους

  Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε μέλος που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός μέλους συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του και την ακύρωση των συλλεχθέντων πόντων. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών μελών στο Πρόγραμμα.

  4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα διαρκεί επ’ αόριστον. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των μελών ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, τυχόν αχρησιμοποίητοι πόντοι των μελών θα ακυρωθούν χωρίς αποζημίωση. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό του προγράμματος.

  Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση τυχόν πόντων των μελών σε τρίτους.

  Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του προφίλ του μέλους, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν ευθύνεται για πιθανή απώλεια πόντων ή άλλη ζημία από την μη νόμιμη χρήση του προφίλ.

  5. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
  5.1. Τροποποίηση του προγράμματος

  Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (ενότητα 3.3).

  Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.

  5.2. Ευθύνη

  Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, τις απώλειες ή την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησεις τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.

  5.3. Εκδόσεις του προγράμματος

  Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά και αγγλικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.

  5.4. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

  Η HELLENIC TRAIN μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της. Τα δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο), συλλέγονται για την εγγραφή σας ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης της HELLENIC TRAIN. Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, συλλέγονται στοιχεία, όπως οι αγορές εισιτηρίων και οι πόντοι σας από τις αγορές σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των αγορών σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης και την προσφορά προς εσάς προνομίων αγοράς εισιτηρίων σε ειδικές προσφορές. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, τα στοιχεία παραμένουν μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή εκ του νόμου υποχρεώσεων της