Φόρτωση / Loading...
Σημαντικές πληροφορίες    

 • Τα δρομολόγια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πραγματοποιούνται με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στο τμήμα ΕΔΕΣΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ.

  Τα δρομολόγια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πραγματοποιούνται με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στο τμήμα ΣΕΡΡΕΣ-ΔΡΑΜΑ-ΣΕΡΡΕΣ.

 • Πριν από την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 10 των Όρων Μεταφοράς, προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποια εισιτήρια είναι ή δεν είναι ενιαία εισιτήρια.


Η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για μία αμαξοστοιχία σταματά κατά κανόνα στα 5 λεπτά πριν την αναχώρησή της από τον σταθμό επιβίβασής σας.
Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό δικτυακό ιστοτόπο της Hellenic Train Το δικαίωμα αυτό δεν έχει εκχωρηθεί από την Hellenic Train σε άλλο φορέα ή εταιρεία. Εφιστάται η προσοχή των επιβατών ότι η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από άλλον δικτυακό ιστοτόπο, εκτός της Hellenic Train, θα γίνεται με δική τους ευθύνη και δεν θα αναγνωρίζεται από την Hellenic Train σε περίπτωση προβλημάτων οιαδήποτε ευθύνη της.
Important information

 • The itineraries THESSALONIKI-FLORINA-THESSALONIKI are running by BUSES on the section EDESSA-FLORINA-EDESSA.

  The itineraries THESSALONIKI-DRAMA-THESSALONIKI are running by BUSES on the section SERRES-DRAMA-SERRES.

 • Before issuing tickets, you should refer to the Conditions of Carriage article 10, in order to be aware of which tickets are or are not through-tickets.


The ability to issue e-tickets for a specific train stops 5 minutes before that train passes from your boarding station.
The sale of online tickets for our trains is permitted only through any website that belongs to Hellenic Train This right has not been given by Hellenic Train to any 3rd parties. We bring to your attention that if you buy such tickets from a vendor other than Hellenic Train, you do so at your own risk and Hellenic Train does not recognise any responsibilities in the case of problems arising by that purchase.
  Μετάβαση
  Επιστροφή
  ×
  ×

  # Ώρα Καθυστ Σταθμός
  κατεβάστε τους όρους σε PDF download the terms in PDF
  Οι όροι μεταφοράς φορτώνονται. Αν δεν φορτωθούν, παρακαλώ πιέστε εδώ The terms of service are loading. If they fail to load, please press here
  Δυνατότητες πληρωμής

   Στοιχεία επικοινωνίας
   Όνομα
   Τηλέφωνο *
   Email *
   Επαλήθευση email *
   Στοιχεία χρέωσης
   Χώρα *
   Ταχ. Κώδικας *
   Πόλη *
   Διεύθυνση *
   *
   *
   (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

   Η χορήγηση εκπτωτικού κουπονιού, μέσω της ιστοσελίδας της Hellenic Train, αφορά μόνο εισιτήρια ηλεκτρονικής έκδοσης (web & mobile) και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Βασικούς Όρους Μεταφοράς.

   The discount voucher, for train delay, is given via Hellenic Train official website, only for tickets purchased online (web & mobile) according to the valid Basic Terms of Transportation.

   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *

    *

   *
   *
   *
   *
   Ακύρωση αλλαγών
   Ενημέρωση προφίλ   *
   *
   *
   *

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΜΕΛΟΥΣ HELLENIC TRAIN»
   1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   Η HELLENIC TRAIN Α.Ε., Σιδηροδρομική Εταιρεία Επιβατών και Φορτίου, Ανώνυμη Εταιρεία συνεστημένη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμός 1-3, έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα «ΜΕΛΟΥΣ HELLENIC TRAIN» εφεξής πρόγραμμα.

   Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλους τους επιβάτες οι οποίοι προβαίνουν σε ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου αρχικά μη αποκλειομένων και άλλων τρόπων αγοράς εισιτηρίου στο μέλλον.

   Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

   2. ΣΚΟΠΟΣ

   Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε επιβάτης (εφεξής «μέλος») να απολαμβάνει εξατομικευμένων υπηρεσιών της HELLENIC TRAIN όπως ταξιδιωτικές πληροφορίες, ενημέρωση, προσφορές και άλλες υπηρεσίες στη διακριτική ευχέρεια της HELLENIC TRAIN.

   3. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
   3.1. Όροι συμμετοχής

   Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο.

   3.2. Διαδικασία εγγραφής μέλους στο πρόγραμμα

   Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας tickets.hellenictrain.gr και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του.

   Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ’ όψιν.

   Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων μέλους, η HELLENIC TRAIN δύναται να προβεί σε ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων και διαγραφή του από το πρόγραμμα. Η HELLENIC TRAIN δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των μελών ή τη με έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας από τα μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων. Τα μέλη φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση των ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

   Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της HELLENIC TRAIN Α.Ε. να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο μέλος.

   3.3. Καταγγελία της συμμετοχής στο πρόγραμμα

   Το μέλος μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην HELLENIC TRAIN Α.Ε. ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του.

   Η επιβεβαίωση διαγραφής μέλους θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ για τη διαγραφή η HELLENIC TRAIN ακολουθεί την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών δεδομένων αναρτημένης στον ιστότοπό της https://www.hellenictrain.gr/politiki-aporritoy.

   Η συμμετοχή του μέλους θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την καταγγελία της συμμετοχής η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης, οι δε τυχόν συλλεχθέντες, από το μέλος, πόντοι από οποιοδήποτε ενεργό ή προγενέστερο πρόγραμμα πιστότητας (Loyalty program) ακυρώνονται.

   Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.

   3.4. Αποκλεισμός μέλους

   Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε μέλος που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός μέλους συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του και την ακύρωση των συλλεχθέντων πόντων. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών μελών στο Πρόγραμμα.

   4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το πρόγραμμα διαρκεί επ’ αόριστον. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των μελών ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, τυχόν αχρησιμοποίητοι πόντοι των μελών θα ακυρωθούν χωρίς αποζημίωση. Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό του προγράμματος.

   Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση τυχόν πόντων των μελών σε τρίτους.

   Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του προφίλ του μέλους, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν ευθύνεται για πιθανή απώλεια πόντων ή άλλη ζημία από την μη νόμιμη χρήση του προφίλ.

   5. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
   5.1. Τροποποίηση του προγράμματος

   Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (ενότητα 3.3).

   Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.

   5.2. Ευθύνη

   Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, τις απώλειες ή την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησεις τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.

   5.3. Εκδόσεις του προγράμματος

   Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά και αγγλικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.

   5.4. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

   Η HELLENIC TRAIN μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της. Τα δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο), συλλέγονται για την εγγραφή σας ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης της HELLENIC TRAIN. Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, συλλέγονται στοιχεία, όπως οι αγορές εισιτηρίων και οι πόντοι σας από τις αγορές σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των αγορών σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης και την προσφορά προς εσάς προνομίων αγοράς εισιτηρίων σε ειδικές προσφορές. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, τα στοιχεία παραμένουν μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή εκ του νόμου υποχρεώσεων της HELLENIC TRAIN. Παράλληλα, εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η HELLENIC TRAIN μπορεί να σας στέλνει πληροφορίες για τυχόν νέα πλεονεκτήματα και οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της HELLENIC TRAIN, διαθέσιμη στο: https://www.hellenictrain.gr/politiki-aporritoy.

   6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

   Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτές δεν ρυθμισθούν με φιλικό τρόπο, αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

   GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR REGISTRATION IN “MEMBER of HELLENIC TRAIN” PROGRAM
   1. THE COMPANY

   HELLENIC TRAIN S.A. Passenger and Cargo Transport Services Railway Societe Anonyme, established under Greek law, having its registered office in Athens, Greece, at 1-3 Karolou Street, has developed and manages a “MEMBER of HELLENIC TRAIN” program for its passengers, hereinafter “the program”.

   The program covers all passengers who purchase tickets of HELLENIC TRAIN online through its site or mobile application or other sales channels in the future.

   Persons who register for the program are considered to have read the Terms and Conditions and to fully and unreservedly accept their content.

   2. PURPOSE

   The program aims to enable each passenger (hereinafter “member”) to receive individualized services from HELLENIC TRAIN, like informational travel services, newsletters, commercial offers and other services at the sole discretion of HELLENIC TRAIN.

   3. HOW TO BECOME A MEMBER
   3.1. Conditions for participation

   Participation in the program is open to all individual persons.

   3.2. Program registration procedure

   Any individual who wishes to become a member of the program must complete an application for participation in the program through the website tickets.hellenictrain.gr and create a profile, by filling in their details.

   The registration will be confirmed electronically and only one application per person will be taken into account.

   If a member provides false or inaccurate personal details, HELLENIC TRAIN may cancel any privileges and remove him/her from the program. HELLENIC TRAIN shall not be held responsible for any injury or damage to members or third parties as a result of false or inaccurate declarations of the personal details of members or of a written notification by members to the Company regarding changes to their personal data. Members are solely responsible, and shall bear any criminal consequences, of the declaration of false or inaccurate details.

   Applicants authorise the representatives of HELLENIC TRAIN S.A. to proceed to any legal cross-checking of their identity, phone number and contact information. After completing the application, a confirmation e-mail shall be sent to the member.

   3.3. Termination of participation in the program

   Members may terminate their participation in the program at any time. In this case, they shall notify HELLENIC TRAIN S.A. of their decision by activating the corresponding “delete member” field in their profile.

   The confirmation of the member's deletion shall be made electronically, while for the deletion HELLENIC TRAIN follows the Privacy Policy posted on its website https://www.hellenictrain.gr/en/privacy-policy-2.

   The participation of the member shall be deemed terminated as of the date of the deletion request. Upon termination of a membership, HELLENIC TRAIN S.A. shall not be required to pay any compensation, while any points collected by the member from any current or previous Loyalty program shall be cancelled.

   Participation in the program is strictly personal and, in the event of a member's death, participation in the program and the benefits and advantages of the program are terminated automatically.

   3.4. Banning of members

   HELLENIC TRAIN S.A. reserves the right to ban from the program any member who does not respect the Terms and Conditions, or who uses the program and its benefits or advantages abusively or fraudulently. The banning of a member results in the immediate loss of all its privileges, and the cancellation of the collected points. HELLENIC TRAIN S.A. reserves the right to refuse any future applications for membership by former members of the program.

   4. PROGRAM DURATION

   The duration of the program is indefinite. HELLENIC TRAIN S.A. has the right to unilaterally terminate the program at any time upon sending a one (1) month prior notice to members by e-mail. In the event of termination of the program, in case of any unused points of the members will be cancelled without compensation. HELLENIC TRAIN S.A. shall bear no responsibility for any damage or loss caused directly or indirectly from the termination of the program.

   Any Member points cannot be transferred or assigned to third parties.

   In the event of fraudulent use of a member profile, HELLENIC TRAIN S.A. shall not be held liable for any loss of points or any other damage from such unlawful use of the profile.

   5. OTHER RULES
   5.1. Changes to the program

   HELLENIC TRAIN S.A. reserves the right to change or amend the program and the Terms and Conditions at any time, without prior notice. If a member does not agree with these amendments, he/she is free to terminate his/her participation in accordance with the conditions mentioned above (section 3.3).

   HELLENIC TRAIN S.A. shall bear no responsibility for any damage or loss caused directly or indirectly from amendments to the program.

   5.2. Legal liability

   HELLENIC TRAIN S.A. shall not be responsible for any delays, losses, poor network connections or internet problems in general or the delays of its external partners that result in preventing the execution of its obligations under the program.

   5.3. Versions of the program

   The Terms and Conditions of the program shall be available in Greek and English. In case of differences between these two versions, the Greek version shall prevail.

   5.4. Protection of personal data

   6. APPLICABLE LAW - JURISDICTION

   All disputes that may arise from the interpretation or enforcement of these Terms and Conditions of the Plan shall be subject to Greek law, while, if any such disputes are not settled amicably, the Courts of Athens shall be competent for their resolution.

   Αγαπητέ επιβάτη,

   σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα πιστότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την επωνυμία "TRAINOSE REWARDS", παύει να ισχύει με τη σημερινή του μορφή από 19/04/2019.

   Συγκεκριμένα, από 19/04/2019 σταματάει η δημιουργία νέων πόντων με κάθε αγορά σας. Όσοι πόντοι έχουν συλλεχθεί στο λογαριασμό σας μέχρι και τις 18/04/2019 παραμένουν διαθέσιμοι για εξαργύρωση μέχρι και τις 31/05/2019. Την 01/06/2019 οι υπολειπόμενοι πόντοι στο λογαριασμό σας θα μετατραπούν αυτόματα σε κουπόνια με μέγιστη αξία έως 50 € (δηλαδή για παράδειγμα πόντοι που αντιστοιχούν σε αξία 70 € θα μετατραπούν σε ένα κουπόνι των 50 € και ένα κουπόνι των 20 €), τα οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για έκδοση εισιτηρίων, έως και τις 31/05/2020, δηλαδή για ένα (1) έτος.

   Σας ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

   Μείνετε συντονισμένοι! Ένα νέο πρόγραμμα σύντομα κοντά σας!

   Dear customer

   We would like to inform you that the current loyalty program "TRAINOSE REWARDS" will cease to exist in its current form on the 19th of April 2019.

   No new loyalty points will be added to your account after the 19th of April 2019. The loyalty points you have already collected, will be available for redemption until May 31st, 2019. On June 1st, 2019, any remaining loyalty points will be automatically credited to your account, in form of one or more travel vouchers. These travel vouchers will remain valid until the 31st of May of 2020 (one year) and can be used for ticket purchase. Specifically, on 1/6/2019, coupons of 50 € or less will be issued consecutively to cover the balance remaining in your account.

   We would like to thank all members of the TRAINOSE REWARDS PROGRAM for your participation and invite you to stay tuned for a new program coming soon.

   Καλώς ήλθατε

   Σας έχει αποσταλλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενά σας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

   Welcome

   You have been sent an email asking you to verify your email address with us. Please check your inbox in order to complete the registration process.

   Ευχαριστούμε

   Το email σας έχει επικυρωθεί και μπορείτε να εισέλθετε με τα στοιχεία που έχετε εισάγει.

   Αποτυχής επικύρωση email

   Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση email που δηλώσατε.

   Καλώς ήλθατε

   Σας έχει αποσταλλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δηλώσατε. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενά σας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

   Welcome

   You have been sent an email asking you to verify your email address with us. Please check your inbox in order to complete the registration process.

   Ευχαριστούμε

   Το email σας έχει επικυρωθεί και μπορείτε να εισέλθετε με τα στοιχεία που έχετε εισάγει.

   Κάρτα μέλους

   Μπορείτε να βρείτε την κάρτα μέλους σας στην οθόνη προβολής του προφίλ σας.

   Thank you

   Your email address has been validated and you may now log-in with the credentials you have registered with.

   Membership Card

   You may find your Membership Card in your profile page.

   Αποτυχής επικύρωση email

   Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση email που δηλώσατε.

   Email confirmation failure

   Unfortunately, we could not validate the email address you have provided.

   Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, βήμα 1ο

   Σας έχει αποσταλλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενα σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

   Password change, step 1

   You have been sent an email to the address you provided. Please check your inbox in order to complete the process.

   Αν αγοράζετε εισιτήρια για χρήση δική σας ή ατόμων οικείων σε εσάς (φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες κλπ), παρακαλώ επιλέξτε "Είμαι επιβάτης".

   Αν αγοράζετε εισιτήρια με σκοπό να τα μεταπωλήσετε σε τρίτα πρόσωπα, παρακαλώ επιλέξτε "Είμαι πράκτορας / επιτηδευματίας στην πώληση εισιτηρίων".
   If you are buying tickets for your own use or on behalf of friends / relatives / colleagues etc., please select "I am a passenger".

   If you are buying tickets for the purpose of reselling them to other individuals, please select "I am a ticket reseller".   Αγαπητέ επιβάτη,
   Dear customer

   σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα πιστότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την επωνυμία "TRAINOSE REWARDS", παύει να ισχύει με τη σημερινή του μορφή από 19/04/2019.

   Συγκεκριμένα, από 19/04/2019 σταματάει η δημιουργία νέων πόντων με κάθε αγορά σας. Όσοι πόντοι έχουν συλλεχθεί στο λογαριασμό σας μέχρι και τις 18/04/2019 παραμένουν διαθέσιμοι για εξαργύρωση μέχρι και τις 31/05/2019. Την 01/06/2019 οι υπολειπόμενοι πόντοι στο λογαριασμό σας θα μετατραπούν αυτόματα σε κουπόνια με μέγιστη αξία έως 50 € (δηλαδή για παράδειγμα πόντοι που αντιστοιχούν σε αξία 70 € θα μετατραπούν σε ένα κουπόνι των 50 € και ένα κουπόνι των 20 €), τα οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για έκδοση εισιτηρίων, έως και τις 31/05/2020, δηλαδή για ένα (1) έτος.

   Σας ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

   Μείνετε συντονισμένοι! Ένα νέο πρόγραμμα σύντομα κοντά σας!

   We would like to inform you that the current loyalty program "TRAINOSE REWARDS" will cease to exist in its current form on the 19th of April 2019.

   No new loyalty points will be added to your account after the 19th of April 2019. The loyalty points you have already collected, will be available for redemption until May 31st, 2019. On June 1st, 2019, any remaining loyalty points will be automatically credited to your account, in form of one or more travel vouchers. These travel vouchers will remain valid until the 31st of May of 2020 (one year) and can be used for ticket purchase. Specifically, on 1/6/2019, coupons of 50 € or less will be issued consecutively to cover the balance remaining in your account.

   We would like to thank all members of the TRAINOSE REWARDS PROGRAM for your participation and invite you to stay tuned for a new program coming soon.
   Αγαπητέ επιβάτη,
   Dear passenger,

   σας ενημερώνουμε ότι για το λεωφορείο που επιλέξατε οι στάσεις διαφέρουν από τις στάσεις του τραίνου. Μπορείτε να δείτε τις στάσεις του λεωφορείου στον παρακάτω πίνακα:

   Στάση Τραίνου

   Στάση Λεωφορείου

   ΟΡΜΕΝΙΟ

   ΟΡΜΕΝΙΟ (Πλατεία Χωριού)

   ΔΙΚΑΙΑ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

   ΜΑΡΑΣΙΑ

   Σ. ΣΤΑΣΗ

   ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

   ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGEAN

   Ν. ΒΥΣΣΑ

   ΠΙΣΩ ΑΠΟ Σ.Σ Ν. ΒΥΣΣΑΣ

   ΣΑΚΚΟΣ

   ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ SHELL

   Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   ΧΕΙΜΩΝΙΟ

   ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ Σ.ΣΤΑΘΜΟ

   ΣΟΦΙΚΟ

   Σ. ΣΤΑΣΗ

   ΡΗΓΙΟ

   ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ

   Σ. ΣΤΑΣΗ ΠΥΘΙΟΥ

   Σ. ΣΤΑΣΗ ΠΥΘΙΟΥ

   ΠΡΑΓΓΙΟΝ

   ΠΡΑΓΓΙΟΝ (κόμβος)

   ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

   ΣΟΥΦΛΙ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   ΛΑΓΙΝΑ

   ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝΗ

   ΦΥΛΑΚΤΟ

   Σ. ΣΤΑΣΗ

   ΤΥΧΕΡΟ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΤΥΧΕΡΟΥ

   ΦΕΡΡΑΙ

   Σ. ΣΤΑΘΜΟ ΦΕΡΡΩΝ

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΛΙΜΑΝΙ

   Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   we inform you that for the bus you have chosen the stops differ from the train stops. You can see the bus stops in the following table:

   Train stop

   Bus stop

   ORMENIO

   ORMENIO (Square)

   DIKAIA

   STATION DIKAIA

   MARASIA

   STATION MARASIA

   KASTANIES

   GAS STATION AEGEAN

   N. VYSSA

   BEHIND N. VYSSA STATION

   SAKKOS

   GAS STATION SHELL

   Ν. ORESTIADA

   ORESTIADA STATION

   CHEIMONIO

   ACROSS FROM THE STATION

   SOFIKO

   STATION SOFIKO

   RIGIO

   VILLAGE ENTRANCE

   PYTHIO STOP

   PYTHIO STOP

   PRAGGION

   PRAGGION(Junction)

   DIDYMOTEICHO

   STATION DIDYMOTEICHO

   SOUFLI

   STATION SOUFLI

   LAGINA

   CAFÉ ANDRONNI

   FYLAKTO

   STATION FYLAKTO

   TYCHERO

   STATION TYCHERO

   FERRAI

   STATION FERRAI

   ALEXANDROUPOLI PORT

   STATION ALEXANDROUPOLI
   Σας ενημερώνουμε ότι οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στο τμήμα γραμμής μεταξύ Δράμας – Αλεξανδρούπολης - Δράμας υποκαθίστανται προσωρινά με λεωφορεία.

   Τα λεωφορεία πραγματοποιούν σταθμεύσεις στους περισσότερους σταθμούς που έχουν προβλεφθεί για τις αμαξοστοιχίες στο εν λόγω τμήμα γραμμής, ως εξής:

   Επιβάτες, οι οποίοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την αμαξοστοιχία 601Α έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για το ταξίδι τους τα εξής λεωφορεία:

   Λεωφορείο Α: Από Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Το λεωφορείο αυτό πραγματοποιεί σταθμεύσεις στους σταθμούς: Νικηφόρος, Πλατανιά, Παρανέστι, Νεοχώρι, Σταυρούπολη, Ξάνθη, Ίασμος, Κομοτηνή.

   Λεωφορείο Β: Από Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Το λεωφορείο αυτό πραγματοποιεί σταθμεύσεις στους σταθμούς: Ξάνθη, Ίασμος, Κομοτηνή με δρομολόγιο μέσω Εγνατίας Οδού.

   Επιβάτες, οι οποίοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την αμαξοστοιχία IC 90 έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για το ταξίδι τους τα εξής λεωφορεία:

   Λεωφορείο Α: Από Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Το λεωφορείο αυτό πραγματοποιεί σταθμεύσεις στους σταθμούς: Νικηφόρος, Παρανέστι, Σταυρούπολη, Ξάνθη, Ίασμος, Κομοτηνή.

   Λεωφορείο Β: Από Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Το λεωφορείο αυτό πραγματοποιεί σταθμεύσεις στους σταθμούς: Ξάνθη, Ίασμος, Κομοτηνή με δρομολόγιο μέσω Εγνατίας Οδού.

   We inform you that train connections on the section of the railway line between Drama – Alexandroupolis – Drama are currently substituted by buses.

   The buses stop at most of the stations already foreseen for the trains on this section as follows:

   Passengers intending to use train 601A may choose for their journey the following buses:

   Bus Α: From Drama to Alexandroupolis and vice versa. This bus stops at the following intermediate stations: Nikiforos, Platania, Paranesti, Neochori, Stavroupolis, Xanthi, Iasmos, Komotini.

   Bus B: From Drama to Alexandroupolis and vice versa. This bus stops at the following intermediate stations: Xanthi, Iasmos and Komotini using the road connection of Egnatia.

   Passengers intending to use train IC 90 may choose for their journey the following buses:

   Bus Α: From Drama to Alexandroupolis and vice versa. This bus stops at the following intermediate stations: Nikiforos, Paranesti, Stavroupolis, Xanthi, Iasmos, Komotini.

   Bus Β: From Drama to Alexandroupolis and vice versa. This bus stops at the following intermediate stations: Xanthi, Iasmos and Komotini using the road connection of Egnatia.